[Evaluation of value of fiberoptic bronchoscope in troublesome airway].

  • Yun-ping Pan
  • Published 2007 in
    Zhongguo wei zhong bing ji jiu yi xue = Chinese…