[Epidemiological survey of scabies in Jingman County, Hubei Province].

@article{Zeng1984EpidemiologicalSO,
 title={[Epidemiological survey of scabies in Jingman County, Hubei Province].},
 author={Fenghua Zeng},
 journal={Zhonghua liu xing bing xue za zhi = Zhonghua liuxingbingxue zazhi},
 year={1984},
 volume={5 4},
 pages={
     226-8
    }
}
 • Fenghua Zeng
 • Published in
  Zhonghua liu xing bing xue za zhi = Zhonghua…
  1984

Topics from this paper.