[Epidemiological study of hypertension among farmers of Jing Zhou district].

  • Dinggang Shen
  • Published 1982 in
    Zhonghua liu xing bing xue za zhi = Zhonghua…