[Electrotubography in chronic suppurative otitis media and its importance for tympanoplasty].

@article{Zberovskaia1973ElectrotubographyIC,
  title={[Electrotubography in chronic suppurative otitis media and its importance for tympanoplasty].},
  author={N V Zberovskaia},
  journal={Zhurnal ushnykh, nosovykh i gorlovykh boleznei = The journal of otology, rhinology, and laryngologie [sic]},
  year={1973},
  volume={33 1},
  pages={34-9}
}
  • N V Zberovskaia
  • Published 1973 in
    Zhurnal ushnykh, nosovykh i gorlovykh boleznei…