[Electronystagmography in cervical torsion test].

  • Xiao-yi Wang
  • Published 1988 in Zhonghua er bi yan hou ke za zhi