[Effect of metal ions and mediators on the H 3 lysine incorporation into the rat cortex synaptosomes in vitro].

@article{Glebov1971EffectOM,
  title={[Effect of metal ions and mediators on the H 3 lysine incorporation into the rat cortex synaptosomes in vitro].},
  author={R. N. Glebov and L V Bulgakova and O M Pozdniakov and V. V. Shevtsov},
  journal={Ukrains'kyi biokhimichnyi zhurnal},
  year={1971},
  volume={43 3},
  pages={279-83}
}