[Effect of cholinolytic & adrenolytic drugs on tissue metabolism of the thyroid gland].

@article{SMIRNOV1958EffectOC,
  title={[Effect of cholinolytic & adrenolytic drugs on tissue metabolism of the thyroid gland].},
  author={G P SMIRNOV},
  journal={Trudy Leningradskogo sanitarno-gigienicheskogo meditsinskogo instituta},
  year={1958},
  volume={37},
  pages={134-45}
}
  • G P SMIRNOV
  • Published 1958 in
    Trudy Leningradskogo sanitarno-gigienicheskogo…