[Effect of a glucose-insulin-potassium solution on electrophysiological changes during myocardial ischemia].

  • Zhi Qi Zhao
  • Published 1984 in Zhonghua xin xue guan bing za zhi