[Drug dosage optimization taking into account human circadian rhythms].

@article{Kudrin1985DrugDO,
  title={[Drug dosage optimization taking into account human circadian rhythms].},
  author={Anton Kudrin and O N Davydova and T A Zatsepilova and V V Riazhenov},
  journal={Sovetskaia meditsina},
  year={1985},
  volume={10},
  pages={37-41}
}