[Determination of the basic parameters of synotypic devices].

@article{Dolbishcheva1977DeterminationOT,
  title={[Determination of the basic parameters of synotypic devices].},
  author={V M Dolbishcheva and N G Konoplin and E N Dolbishchev},
  journal={Novosti meditsinskoi tekhniki},
  year={1977},
  volume={3},
  pages={10-4}
}