[Design of slow-liberating larvicidal agents and screening of their efficiency].

  • Na Wu
  • Published 1982 in
    Zhonghua liu xing bing xue za zhi = Zhonghua…