[Dachengqi decoction in the treatment of rabbits' respiratory distress syndrome].

@article{Xue1988DachengqiDI,
  title={[Dachengqi decoction in the treatment of rabbits' respiratory distress syndrome].},
  author={Feng-hua Xue},
  journal={Zhong xi yi jie he za zhi = Chinese journal of modern developments in traditional medicine},
  year={1988},
  volume={8 5},
  pages={285, 262}
}
  • Feng-hua Xue
  • Published 1988 in
    Zhong xi yi jie he za zhi = Chinese journal of…