[Critical care medicine: past to future].

@article{Chen2011CriticalCM,
  title={[Critical care medicine: past to future].},
  author={De-chang Chen},
  journal={Zhongguo wei zhong bing ji jiu yi xue = Chinese critical care medicine = Zhongguo weizhongbing jijiuyixue},
  year={2011},
  volume={23 3},
  pages={129-31}
}
  • De-chang Chen
  • Published 2011 in
    Zhongguo wei zhong bing ji jiu yi xue = Chinese…