[Controlled study on the relation between smoking and coronary heart disease].

@article{He1988ControlledSO,
  title={[Controlled study on the relation between smoking and coronary heart disease].},
  author={Yan-ling He},
  journal={Zhonghua yi xue za zhi},
  year={1988},
  volume={68 5},
  pages={263-5, 20}
}