[Contributions of medical practitioners of Xin'an area on acupuncture theory].

Abstract

Contributions of Xin'an medical school and physicians to acupuncture theory were introduced in the article. Academic theories or characteristics of several physicians of Xin'an school such as YANG Xuan-cao, WU Kun, WANG Ji, WU Yi-ding, ZHENG Mei-jian and XU Chun-fu, et al were sorted out. Contributions of inheriting and illustrations on acupuncture theory… (More)

Topics

Cite this paper

@article{Hu2012ContributionsOM, title={[Contributions of medical practitioners of Xin'an area on acupuncture theory].}, author={Ling Hu and Wei Tang and Zi-jian Wu and Guang-xia Liu and Shu-Ping Niu and Liang-Chuan Bai and Wei-Hua Chen and Xiao-hong Xia and Wu-bin Hu}, journal={Zhongguo zhen jiu = Chinese acupuncture & moxibustion}, year={2012}, volume={32 8}, pages={753-5} }