[Composite cervical flap in cranio-cervical reconstruction].

@article{Zhang1988CompositeCF,
  title={[Composite cervical flap in cranio-cervical reconstruction].},
  author={Kuan-xue Zhang},
  journal={Zhonghua zheng xing shao shang wai ke za zhi = Zhonghua zheng xing shao shang waikf [i.e. waike] zazhi = Chinese journal of plastic surgery and burns},
  year={1988},
  volume={4 3},
  pages={166-8}
}
  • Kuan-xue Zhang
  • Published 1988 in
    Zhonghua zheng xing shao shang wai ke za zhi…

Topic