[Clinico-immunological studies on chronc thytoiditis. 2. Determination of various thyroid autoantibodies in the sera of patients with chronic thyroiditis].

@article{Sakurami1968ClinicoimmunologicalSO,
  title={[Clinico-immunological studies on chronc thytoiditis. 2. Determination of various thyroid autoantibodies in the sera of patients with chronic thyroiditis].},
  author={Takehiko Sakurami},
  journal={Arerugi = [Allergy]},
  year={1968},
  volume={17 10},
  pages={833-42}
}