[Clinical value of nutritional assessment in patients with chronic heart failure].

@article{Lin2015ClinicalVO,
  title={[Clinical value of nutritional assessment in patients with chronic heart failure].},
  author={Hong Ru Lin and Guozhen Sun and Xinli Li},
  journal={Zhonghua xin xue guan bing za zhi},
  year={2015},
  volume={43 12},
  pages={1100-2}
}