[Clinical uses of transbronchial needle aspiration].

@article{Chen1996ClinicalUO,
  title={[Clinical uses of transbronchial needle aspiration].},
  author={Wei-lie Chen},
  journal={Zhonghua jie he he hu xi za zhi = Zhonghua jiehe he huxi zazhi = Chinese journal of tuberculosis and respiratory diseases},
  year={1996},
  volume={19 3},
  pages={174-7}
}
  • Wei-lie Chen
  • Published 1996 in
    Zhonghua jie he he hu xi za zhi = Zhonghua jiehe…