[Clinical analysis of 50 cases of thyrotoxic periodic paralysis].

@article{Zhang1987ClinicalAO,
  title={[Clinical analysis of 50 cases of thyrotoxic periodic paralysis].},
  author={Mei Ying Zhang},
  journal={Zhonghua shen jing jing shen ke za zhi = Chinese journal of neurology and psychiatry},
  year={1987},
  volume={20 1},
  pages={33-6}
}
  • Mei Ying Zhang
  • Published 1987 in
    Zhonghua shen jing jing shen ke za zhi = Chinese…