[Chronic rejection after lung transplantation].

@article{Zhou2008ChronicRA,
  title={[Chronic rejection after lung transplantation].},
  author={Yi-ming Zhou and Gening Jiang and Jia-an Ding},
  journal={Zhonghua jie he he hu xi za zhi = Zhonghua jiehe he huxi zazhi = Chinese journal of tuberculosis and respiratory diseases},
  year={2008},
  volume={31 3},
  pages={220-2}
}