[Change of pacemaker].

  • Published 1976 in
    Xianggang hu li za zhi. The Hong Kong nursing…