[Association between diffuse connective tissue diseases and interstitial lung disease].

@article{Zhang2008AssociationBD,
  title={[Association between diffuse connective tissue diseases and interstitial lung disease].},
  author={Feng-chun Zhang},
  journal={Zhonghua jie he he hu xi za zhi = Zhonghua jiehe he huxi zazhi = Chinese journal of tuberculosis and respiratory diseases},
  year={2008},
  volume={31 4},
  pages={243-4}
}
  • Feng-chun Zhang
  • Published 2008 in
    Zhonghua jie he he hu xi za zhi = Zhonghua jiehe…