[Assessing the changes in cardiac function in aging procession with echocardiography].

@article{Hua1990AssessingTC,
  title={[Assessing the changes in cardiac function in aging procession with echocardiography].},
  author={Qi Hua},
  journal={Zhonghua xin xue guan bing za zhi},
  year={1990},
  volume={18 4},
  pages={212-4}
}
  • Qi Hua
  • Published 1990 in Zhonghua xin xue guan bing za zhi