[American head and neck surgery progress of in 2012].

@article{Li2013AmericanHA,
  title={[American head and neck surgery progress of in 2012].},
  author={Chao Li and Jun-tian Lang and Jian-hua Wei and Cai-yun Zhang and Xi-Cheng Song},
  journal={Zhonghua er bi yan hou tou jing wai ke za zhi = Chinese journal of otorhinolaryngology head and neck surgery},
  year={2013},
  volume={48 6},
  pages={527-8}
}