[Advances in study of immuno-suppression in septic patients].

@article{Zhang2015AdvancesIS,
  title={[Advances in study of immuno-suppression in septic patients].},
  author={Jiangqian Zhang and Xuelian Liao and Yan Kang},
  journal={Zhonghua wei zhong bing ji jiu yi xue},
  year={2015},
  volume={27 9},
  pages={769-772}
}