[A. V. Bartel's (on his 80th birthday)].

  • Published 1978 in Akusherstvo i ginekologiia