[A study on the effect of inactivation of hepatitis B virus with potassium permanganate].

@article{Zhao1986ASO,
  title={[A study on the effect of inactivation of hepatitis B virus with potassium permanganate].},
  author={Shao Zhao},
  journal={Zhonghua liu xing bing xue za zhi = Zhonghua liuxingbingxue zazhi},
  year={1986},
  volume={7 6},
  pages={349-51}
}
  • Shao Zhao
  • Published 1986 in
    Zhonghua liu xing bing xue za zhi = Zhonghua…