• Medicine
 • Published in Zhonghua yi xue za zhi 1982

[A self-made uroflowmeter for measuring urine flow].

@article{Bao1982ASU,
 title={[A self-made uroflowmeter for measuring urine flow].},
 author={Zuo-yi Bao},
 journal={Zhonghua yi xue za zhi},
 year={1982},
 volume={62 10},
 pages={
     625
    }
}

Topics from this paper.