[A review on the research status and trends of Budd-Chiari syndrome].

@article{Li2010ARO,
 title={[A review on the research status and trends of Budd-Chiari syndrome].},
 author={Shengli Li and Mao-heng Zu and Zhao-jun Lu},
 journal={Zhonghua liu xing bing xue za zhi = Zhonghua liuxingbingxue zazhi},
 year={2010},
 volume={31 10},
 pages={
     1192-5
    }
}