[A pedigree with dentatorubralpallidolyysian atrophy].

@article{Lu2017APW,
  title={[A pedigree with dentatorubralpallidolyysian atrophy].},
  author={Xingjiao Lu and Fei Xie and Zhidong Cen and Hongwei Wu and Xiaosheng Zheng and You Qin Chen and Wei Luo},
  journal={Zhonghua yi xue yi chuan xue za zhi = Zhonghua yixue yichuanxue zazhi = Chinese journal of medical genetics},
  year={2017},
  volume={34 6},
  pages={934-935}
}