[75th anniversary of Vladimir Petrovich Filatov].

@article{195075thAO,
  title={[75th anniversary of Vladimir Petrovich Filatov].},
  author={},
  journal={Vestnik Akademii meditsinskikh nauk SSSR},
  year={1950},
  volume={4},
  pages={59}
}
  • Published 1950 in Vestnik Akademii meditsinskikh nauk SSSR