[3-Beta-hydroxysteroid dehydrogenase activity in hypogonadotropic hypogonadism].