[2 Cases of Testicular Feminizing Syndrome].

  • H MEI, C E Wang
  • Published 1964 in
    Zhonghua wai ke za zhi [Chinese journal of…