của Cardiff

  • Citations Per Year
Learn More
Tóm tắt: Bài viết đề cập đến mối quan hệ lý thuyết – chính sách của sự phát triển kinh tế. Nó mô tả chuỗi đường truyền mà qua đó các kiến thức học thuật về khu vực đô thị cạnh tranh được trình bày, tạo lập và thể chế hóa trong lý thuyết và thực tiễn phát triển kinh tế địa phương. Nội dung chính của bài viết là sự nghiên cứu mang tính chất phê bình về vai(More)
  • 1