Learn More
  • Zuzana Haladova, Autoreferát dizertačnej práce, ROZŠÍRENÁ REALITA, V APLIKÁCIÁCH, KULTÚRNEHO DEDIČSTVA
  • 2014
ROŽ S ´ IREN´A REALITA V APLIK´ACI´ACH KULT´URNEHO DEDIČSTVA na získanie akademického titulu philosophiae doctor v odbore doktorandskéhoštúdia 9.2.1 Informatika Bratislava 2014 Dizertačná práca bola(More)
  • 1