Yong-Yue Deng

  • Citations Per Year
Learn More
Yan-Dan Ren1,*, Zhen-Shi Ye1,*, Liu-Zhu Yang1,*, Li-Xin Jin1, Wen-Jun Wei1, Yong-Yue Deng2, Xiao-Xiao Chen2, Chuan-Xing Xiao1, Xiao-Fang Yu3, Hong-Zhi Xu1, Li-Zhu Xu1, Yun-Na Tang1, Fei Zhou1, Xue-Lian Wang2, Mei-Ya Chen1, Li-Gang Chen1, Mei-Zhu Hong4, Jian-Lin Ren1, Jin-Shui Pan1 1Zhongshan Hospital Department of Gastroenterology, Xiamen University,(More)
  • 1