Learn More
Xuewu Zuo∗, Xu Li†, Jin Xiao‡, Yuanyan Tang§, Rashid Abbasi¶ and Lixiang Xu†,¶,‖,∗∗ ∗Department of Common Course Teaching Anhui Xinhua University, Hefei 230088 Anhui, P. R. China †Department of Mathematics and Physics, Hefei University Hefei 230601, Anhui, P. R. China ‡Business School, Sichuan University Chengdu 610064, Sichuan, P. R. China §Department of(More)
  • 1