• Publications
  • Influence
Czy obecność cukrzycy wpływa na częstość występowania krwawień z przewodu pokarmowego i rokowanie w ich przebiegu
Wstep. Krwawienie z przewodu pokarmowego jest stanem bezpo¶redniego zagro?enia ?ycia. Czynnikami obci±?aj±cymi s± wspo³istniej±ce choroby, miedzy innymi cukrzyca, koagulopatie, alkohol, stosowanieExpand
Ekspresja selektyny P (CD62P) na błonie komórkowej krwinek płytkowych oraz stężenie czynnika płytkowego 4 i ß-tromboglobuliny w osoczu chorych na przewlekłą niewydolność nerek, z nefropatią
Materia³ i metody. Badano 20 chorych, u ktorych mocznica rozwine³a sie w przebiegu nefropatii pierwotnej lub w nastepstwie nefropatii w przebiegu cukrzycy typu 1. W czasie hemodializy trzykrotnieExpand
Nowe dane na temat nefropatii cukrzycowej i nowych koncepcji terapeutycznych w cukrzycy Czy zbliża się przełom w tym względzie
U chorych na cukrzyce dochodzi do rozwoju powiklan dotyczących zarowno malych, jak i duzych naczyn krwionośnych. Powiklania te, niestety, prowadzą do istotnego pogorszenia jakości zycia chorych i doExpand
Adiponektyna — mechanizm działania, aktywność biologiczna i nadzieje terapeutyczne
Adiponektyna jest hormonem polipeptydowym odkrytym i opisanym po raz pierwszy w 1995 roku. W badaniach wykazano, ?e jej niskie ste?enie we krwi jest ¶ci¶le zwi±zane z insulinooporno¶ci±,Expand
Polimorfizm insercja/delecja genu enzymu konwertującego angiotensynę I (ACE I) oraz polimorfizm PstI ograniczonego łańcucha genu ACE w intronie 7 a rozwój retinopatii u chorych na cukrzycę typu 2
Wstep. Retinopatia cukrzycowa to jedno z czestych, poznych powik³an w  przebiegu cukrzycy. Potwierdzono wp³ywczynnikow genetycznych na rozwoj retinopatii cukrzycowej.Celem pracy by³a ocenaExpand
Chirurgiczne leczenie otyłości – nowa metoda leczenia cukrzycy typu 2?
TLDR
The results of several studies suggest that RYGB may be an effective method in assessing good metabolic control in patients suffering from morbid obesity, nevertheless, it is too early to perform a bariatric surgery procedures in non-obese type 2 diabetic patients. Expand
...
1
2
3
4
5
...