• Publications
  • Influence

Claim Your Author Page
Ensure your research is discoverable on Semantic Scholar. Claiming your author page allows you to personalize the information displayed and manage publications.
Современиот маркетинг претставува обид за создавање вредност за потрошувачите и градење на профитабилни односи со нив. Сe започнува со разбирање и сфаќање на потребите и желбите на потрошувачите, со(More)