Vladimir Saka

Suggest Changes
  • Citations Per Year
Learn More
Kratak sadr`aj: Kardiovaskularne bolesti su vode}i uzrok mortaliteta kod bolesnika sa hroni~nom bubre`nom insu ficijencijom (HBI). Me|u faktorima koji doprinose razvoju kardiovaskularnih bolesti je i(More)
  • 1