Vladimír Palička

Learn More
It has been hypothesized that Helicobacter pylori (Hp) infection may contribute to reduced stature, risk of hypertension or obesity. The aim was to evaluate body indices in Hp positive and negative persons. A total of 2436 subjects (4-100 years old) were tested for Hp status by (13)C-urea breath test. Data on height and weight were collected for 84%, and(More)
Úvod Alzheimerova nemoc (AD) je progresivní neu-rodegenerativní onemocnění, při kterém dochází k degeneraci a destrukci neuronů především cho-linergního systému. V senilních placích přítomných u pacientů s AD se vyskytuje v agregované formě β-amyloid (Aβ), který vzniká z amyloidového prekurzo-rového proteinu (APP) pomocí enzymu β-sekretázy. Působením jiného(More)
  • 1