Vivian S Brusa

We don’t have enough information about this author to calculate their statistics. If you think this is an error let us know.
Learn More
Eusyllis Malmgren, 1867 (Annelida, Syllidae) is revised, with 7 species considered as valid (Eusyllis assimilis Marenzeller, 1875; Eusyllis blomstrandi Malmgren, 1867; Eusyllis kupfferi Langerhans, 1879; Eusyllis lamelligera Marion & Bobretzky, 1875; Eusyllis longicirrata Imajima, 1966; Eusyllis maxima (Monro, 1930); and Eusyllis nuchalata(More)
  • 1