Learn More
Tom tắt Đa hinh di truyền tren gen EGFR đa được biết đến co ảnh hưởng đang kể đến đap ứng thuốc điều trị ở bệnh nhân ung thư phổi khong tế bao nhỏ. Phân tich gen nhằm xac định cac đột biến nay co ý(More)