Learn More
Bai bao trinh bay những kết quả nghien cứu tổng hợp vật liệu khung hữu cơ-kim loại ZIF-67 va ứng dụng biến tinh điện cực để xac định đồng thời Dopamine va Paracetamol. Vật liệu được tổng hợp xac định(More)