• Publications
  • Influence

Claim Your Author Page
Ensure your research is discoverable on Semantic Scholar. Claiming your author page allows you to personalize the information displayed and manage publications.
Kết quả nghien cứu thử nghiệm 2 chế phẩm VKNS được phối chế từ chủng vi khuẩn nốt sần (Rhizobium) NH1 va PC phân lập ở một số vung trồng lạc tại Thừa Thien Huế trong vụ Xuân 2009 va 2010 cho hiệu quả(More)