Tomoyuki Akahori

Learn More
A High-Speed Low-Noise CIS with 12b 2-stage Pipelined Cyclic ADCs JongHo Park*, Satoshi Aoyama*, Takashi Watanabe*, Tomohiko Kosugi*, Zheng Liu*, Tomoyuki Akahori*, Masaaki Sasaki*, Keigo Isobe*, Yuichi Kaneko*, Kazuki Muramatsu*, Tetsuya Iida*, and Shoji Kawahito* *Brookman Technology, Inc., 3-1-7 Wajiyama, Nakaku, Hamamatsu 432-8003, Japan Phone/Fax:(More)
  • 1