Tomasz Potaczek

Suggest Changes
Learn More
STRESZ CZE nIE Sko lio za idio pa tycz na jest le czo na ope ra cyj nie naj czę ściej tech ni ką spon dy lo de zy tyl nej z in stru men ta rium. Usu wa nie im plan tów ko niecz ne jest w nie któ rych(More)
BACKGROUND Scoliosis exceeding 100 degrees remains an important problem in spinal orthopaedics. The choice of an optimal surgical technique is crucial, not only because of the degree of correction(More)