Thi My Luu Thuc

We don’t have enough information about this author to calculate their statistics. If you think this is an error let us know.
Learn More
1. Chính phủ thống nhất quản lý và phân cấp quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị. Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã, thị trấn (sau đây gọi là chính quyền đô thị) quản lý toàn diện không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý. Cơ quan có chức năng quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị ở địa phương có(More)
BACKGROUND Ready-to-use therapeutic food (RUTF) has been found effective in treating severe acute malnutrition. Vietnam's National Institute of Nutrition (NIN), the Institut de Recherche pour le Développement (IRD), and UNICEF collaborated to formulate a local RUTF called High-Energy Bar for Integrated Management of Acute Malnutrition (HEBI). RUTF might be(More)
  • 1