Tamara Marić

  • Citations Per Year
Learn More
Polazi se od tvrdnje da se kvalitativni pristup određivanju popisa prvenstva u upravljanju rizicima primjenjuje kada nije na raspolaganju odgovarajuća baza podataka ili nema dovoljno pokazatelja za izračunavanje. Prikazane su najčešće rabljene tehnike za kvalitativnu analizu rizika. Usporedbom triju tehnika pokazano je da je Analitički hijerarhijski pristup(More)
  • 1